Digikilta

Digikilta on laaja verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Kehitystä ohjataan tutkimustiedolla, jota hyödynnetään teemapajoissa ja webinaareissa. Hankkeessa kerätty kokemustieto ja uutisointi julkaistaan avoimessa tietopankissa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja hankkeen koordinoijana toimii Hämeenlinnan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki ja Saimaan mediakeskus

Game it now

Game it now! -hanke luo raamit perusopetuksen pelikehitykselle tuleviksi vuosiksi. Kehitysprosessissa opitut taidot tukevat 2000-luvun taitojen kehittymistä ja luovat kouluihin uudenlaista yhteisöllistä toimintakulttuuria, joka tukee oppimista. Peliharrastus tukee oppijoiden ICT-taitojen kehitystä ja luo yhteiskunnassa menestyviä nuoria, jotka voivat kehittää omia

Arviointia ja analytiikkaa

Arviointia ja analytiikkaa

Arviointia ja analytiikkaa -hankkeessa kehitetään lukion arviointikulttuuria ja -osaamista sekä oppimisanalytiikan hyödyntämistä oppimisessa ja arvioinnissa. Hankkeessa arviointitiimit kehittävät lukion arviointikuttuuria ja luovat lukiokoulutukseen soveltuvia arviointikäytänteitä ja -malleja. Arvioinnin monipuolistaminen ohjaa ja tukee opiskelijan oppimista mm. itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Hankkeessa

Lukion pedagogiikkaa uudistamaan (LUPU)

Lukion pedagogiikkaa uudistamaan (LUPU)

Lukiopedagogiikkaa uudistamaan (LUPU) Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke. Hanke on Lappeenrannan ja Joensuun kaupunkien yhteishanke, jota koordinoivat Saimaan mediakeskus ja Joensuun mediakeskus. Päätavoitteena on lukiopedagogiikan kehittäminen siten, että perinteisen opettajajohtoisen frontaali-opetuksen ja koeviikkoon perustuvan yksipuolisen arvioinnin rinnalle kehitetään uusia opiskelijalähtöistä toimintakulttuuria

Molla Goes Steam

Molla Goes Steam

MollaGoesSteam – Lumottu oppimisympäristö -hankkeessa tavoitellaan STEAM- ja Maker-toimintakulttuurien juurruttamista päiväkoteihin. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä. Lapsilla on mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Hankkeessa tavoitellaan juuri kokonaisvaltaista oppimista yli sisältöalueiden. Oppimisprosessi

Visiot

Visiot

VISIOT-kehittämishanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uusi peruskoulu – ohjelmaa. Hankkeen toiminta tukee monipuolisesti uuden opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa visioimalla ja kehittämällä uusimpien teknologioiden – IoT, AR ja VR – käyttöä pedagogisesti mielekkäillä ja kokonaan uusilla tavoilla. Esineiden internettiä (IoT)